TERMA & SYARAT

Terakhir dikemas kini: 1 Disember 2020

Akses dan penggunaan Perkhidmatan anda bergantung pada penerimaan dan pematuhan terhadap Syarat ini. Syarat ini berlaku untuk semua pelawat, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian syarat tersebut, maka anda mungkin tidak mengakses Perkhidmatan.

Harta Intelek

Perkhidmatan dan kandungan, ciri dan fungsi asalnya adalah dan akan kekal menjadi milik eksklusif laman web ini dan pemberi lesennya.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh laman web ini.

Laman web ini tidak mempunyai kendali atas, dan tidak bertanggung jawab atas, isi, kebijakan privasi, atau praktik mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa laman web ini tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, atas sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau bergantung pada kandungan, barang atau perkhidmatan seperti itu yang terdapat di atau melalui mana-mana laman web atau perkhidmatan tersebut.

Kami sangat menyarankan anda untuk membaca terma dan syarat dan dasar privasi mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga yang anda lawati.

Penamatan

Kami boleh menghentikan atau menangguhkan akses ke Perkhidmatan kami dengan segera, tanpa pemberitahuan atau tanggungjawab terlebih dahulu, dengan alasan apa pun, termasuk tanpa batasan jika anda melanggar Syarat.

Semua peruntukan Syarat yang pada hakikatnya harus bertahan dari penamatan akan terus berlaku, termasuk, tanpa batasan, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, ganti rugi dan had liabiliti.

Penafian

Penggunaan Perkhidmatan oleh anda adalah risiko anda sendiri. Perkhidmatan ini disediakan berdasarkan “SEBAGAIMANA ADANYA” dan “SETIAP TERSEDIA”. Perkhidmatan ini diberikan tanpa jaminan dalam bentuk apa pun, sama ada tersurat atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat mengenai kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, tidak melanggar atau prestasi.

Undang-undang yang Mengatur

Syarat-syarat ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Amerika Syarikat tanpa memperhatikan ketentuan pertentangan undang-undangnya.

Kegagalan kami untuk menegakkan hak atau ketentuan Syarat ini tidak akan dianggap sebagai pengabaian hak tersebut. Sekiranya ada ketentuan Syarat ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan, ketentuan Syarat ini yang selebihnya akan tetap berlaku. Syarat ini merupakan keseluruhan perjanjian antara kami mengenai Perkhidmatan kami, dan menggantikan dan menggantikan perjanjian sebelumnya yang mungkin ada antara kami mengenai Perkhidmatan ini.

Perubahan

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengubah atau mengganti Syarat ini pada bila-bila masa. Sekiranya semakan itu penting, kami akan cuba memberikan notis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum sebarang syarat baru berkuat kuasa. Apa yang menjadi perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara kami sendiri.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami setelah semakan tersebut berkuat kuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat yang disemak semula. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan syarat baru, hentikan penggunaan Perkhidmatan.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Syarat ini, sila hubungi kami.